ДОГОВІР

про надання медичних послуг

 

м. Івано-Франківськ                                                            «16» серпня 2022 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДЕКС ПЛЮС» (Ліцензія МОЗ України Серія АГ № 601872 від 06 липня 2011 року) (надалі за текстом - Виконавець), в особі директора Дебенка Ігоря Володимировича, який діє на підставі Статуту, керуючись статтями: 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб, які звернулися до Виконавця з метою отримання медичних послуг, укласти цей Публічний договір про надання медичних послуг на нижченаведених умовах:

1.    ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.             Пацієнт - фізична особа, в тому числі особа до досягнення нею повноліття, яка отримує медичну допомогу (профілактичну, діагностичну, лікувальну) від Виконавця на умовах визначених цим Договором, в інтересах якої Замовником укладено цей Договір. Пацієнт може бути Замовником та укладати договір самостійно у разі досягнення ним повної цивільної дієздатності відповідно до законодавства України.

2.             Законний представник Пацієнта - є один з батьків (усиновлювачів) Пацієнта. У дітей сиріт законними представниками є патронатний вихователь, прийомні батьки, батьки - вихователі дитячого будинку сімейного типу. Опікун є законним представником малолітньої дитини.

3.             Замовник - Пацієнт, Законний представник Пацієнта або інша особа, яка уклала Публічний Договір в інтересах Пацієнта.

4.             Анамнез - відомості про перебіг захворювання чи стан здоров’я, які надає Пацієнт, або Законний представник Пацієнта при його опитуванні лікарем.

5.             Амбулаторне лікування - лікування у визначені часи прийому, без цілодобового розміщення Пацієнта у медичному закладі.

6.             Діагноз – визначення природи захворювання шляхом вираховування об’єктивних або суб’єктивних ознак хвороби , медичного анамнезу, а при необхідності – даних лабораторних, ультразвукових, рентгенівських або інших досліджень.

7.             Діагностика – обстеження, окремі процедури для встановлення чи уточнення стану здоров’я, виявлення захворювань.

8.             Методика –певний порядок та обсяги застосування медичних методів лікування, обстеження, тощо.

9.             Патологія – особливий процес розвитку захворювання , порушення роботи чи функцій органів, стану тканин, що має негативне значення для організму людини.

10.         План лікування – обраний лікарем і погоджений з Замовником обсяг, види та порядок здійснення медичних втручань (лікування, обстеження, профілактичні заходи тощо). План лікування може змінюватися враховуючи стан здоров’я Пацієнта та інші обставини.

11.         Профілактика – комплекс заходів з упередженням появи та розвитку захворювань.

12.         Медична послуга - певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками Виконавця з метою діагностики, лікування, профілактики або реабілітації захворювань, патологій або інших патологічних станів які є у Пацієнта.

13.         Медична програма (Пакет) - комплекс медичних послуг, які надаються Пацієнту Виконавцем протягом строку вказаному в Заяві на приєднання, обсяг, перелік, вартість яких визначено в цьому Договорі та додатках до нього.

14.         Договір про надання медичних послуг (Договір) - правочин, що регулює відносини між Виконавцем та Замовниками щодо надання платних медичних послуг на умовах, встановлених Виконавцем та цим Договором.

15.         Момент укладення Договору - момент вчинення підтверджуючих дій.

16.         Підтверджуючі дії - дії, що свідчать про згоду дотримуватися Договору та положень, викладених на Сайті Виконавця та у цьому Договорі. Такими діями можуть вважатися: реєстрація Пацієнта на Сайті Виконавця, замовлення послуг з використанням Сайту Виконавця, початок фактичного використання медичних послуг, оплата медичних послуг чи інші дії, які свідчать про згоду Замовника із умовами даного Договору.

17.         Особистий електронний кабінет - це електронний сервіс, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, розміщений на сайті https://medex.ua/ доступ до якого здійснюється на підставі логіну та паролю, який Замовник отримує при Первинній реєстрації, на визначену ним електронну адресу.

18.         Первинна реєстрація - процес, під час якого Виконавець вперше отримує персональні дані Замовника і Пацієнта, та заносить такі дані до електронної медичної картки Пацієнта. Первинна реєстрація відбувається при першому візиті до Виконавця.

19.         Сайт Виконавця- Інтернет-сайт / інтернет-ресурс з доменною адресою: https://medex.ua/.

20.         Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про Пацієнта та/або Замовника, до яких відноситься прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, номери засобів зв’язку, а також інша інформація, яка стосується Пацієнта та/або Замовника та може бути використана Виконавцем з метою їх ідентифікації.

21.         Прейскурант цін - довідник медичних послуг та цін і тарифів на них та розміщений на Сайті Виконавця.

22.         Бонусна програма – програма винагороди, що передбачає отримання знижки на надання медичних послуг згідно діючого Прейскуранту цін. Максимальний розмір знижки за використання бонусної програми становить до 20 % від вартості наданої послуги, не включаючи вартості необхідних розхідних матеріалів.

 

2.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.       Цей Договір про надання медичних послуг (надалі - «Договір») є публічним і визначає умови та правила надання Виконавцем Замовнику медичних послуг та укладається на невизначений строк. Умови даного Договору є однаковими для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (замовлення та/або оплата медичних послуг Замовником та/або вчинення інших Підтверджуючих дій) вважається акцептом даного Договору Замовником та засвідчує факт його укладення.

2.2.       Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно та у відповідності до чинного законодавства України. Договір та/або його окремі положення можуть бути змінені Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Замовника шляхом опублікування на Сайті Виконавця. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, Замовник зобов’язаний розірвати Договір у триденний строк з моменту опублікування таких змін на Сайті Виконавця, письмово повідомивши про це Виконавця. Не розірвання Договору та продовження користування послугами свідчить про згоду Замовника з внесеними до Договору змінами.

2.3.       Укладенням Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Договору та Прейскурантом цін Виконавця, що розміщений на Сайті Виконавця, а також надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.4.       Цей Договір укладається шляхом надання згоди Клієнтом на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептування всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, письмово підписаному сторонами.

3.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.       Виконавець зобов’язується за погодженням та дорученням Замовника надати Пацієнту платні медичні послуги, обсяг та перелік яких, передбачено Пакетами медичних програм, у строк та на умовах, визначених цим Договором, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити медичні послуги.

3.2.       Перелік медичних послуг, їх склад та вартість визначається у відповідності до Прейскуранту цін Виконавця, що розміщений на Сайті Виконавця та безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавця.

3.3.       Медичні послуги, що передбачені цим Договором, надаються Виконавцем амбулаторно, окрім окремих медичних послуг, які передбачають виїзд медичного персоналу за адресою знаходження Замовника/Пацієнта. Замовник може замовити одночасно одну, декілька послуг або Пакет послуг.

3.4.       Надання медичних послуг здійснюється на умовах цього Договору та додатків до нього, а також у відповідності до чинного Прейскуранта цін який знаходиться у адміністраторів у місцях провадження діяльності Виконавця та/ або на Сайті.

3.5.       Обсяг (перелік, вид) медичних послуг визначається відповідним Пакетом медичної програми, з урахуванням загального стану здоров’я Пацієнта.

3.6.       Місце надання послуг погоджується Сторонами при записі Замовника на прийом та можуть надаватися:

3.6.1.   за фактичним місцем провадження діяльності Виконавця;

3.6.2.   за адресою знаходження Пацієнта у разі якщо послуга передбачає виїзд до пацієнта, (консультація на дому, виїзд сестри медичної до дому для забору аналізів/патронаж, тощо).

3.7.   Виконавець має право відмовити у наданні медичних послуг (допомоги), якщо Замовник відмовляється від оформлення обов’язкової документації відповідно до законодавства України, від надання добровільної згоди на проведення діагностики, лікування та на проведення певних маніпуляцій. При відмові Виконавця від виконання Договору з підстав наведених в цьому пункті, сплачені кошти Замовнику не повертаються.

3.8.   Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд Пацієнта та їх результати, сімейну сторону життя Пацієнта, яка стала відома Виконавцю у зв’язку із виконанням цього Договору та іншу лікарську таємницю, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (страхування здоров’я).

3.9.   Виконавець здійснює первинну реєстрацію Замовника та Пацієнта, а Замовник погоджується на надання інформації, необхідної для первинної ідентифікації його та Пацієнта, в тому числі персональних даних, та її обробку при зверненні до Виконавця.

3.10. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.

3.11. Цей Договір розміщений в електронній формі на Сайті Виконавця https://medex.ua/ та є договором приєднання згідно ст. 634 Цивільного кодексу України, а тому Замовник не може пропонувати свої умови для внесення до цього Договору або пропонувати змінити умови цього Договору.

3.12. Цей Договір вважається укладеним (набирає чинності) в електронній формі у відповідності до Закону України «Про електронну комерцію» з моменту безумовного та повного прийняття (приєднання до Договору, здійсненого шляхом вчинення підтверджуючих дій) Замовником умов цього Договору.

3.13. Приєднуючись до цього Договору, Замовник тим самим підтверджує, що він повідомлений про місце розташування електронного примірника цього Договору у формі, що унеможливлює зміну його змісту, ознайомився повністю з умовами цього Договору, не має жодних застережень або заперечень, щодо умов Договору та зобов’язується належним чином виконувати покладені на нього зобов’язання за цим Договором. Цей Договір укладається без підписання Сторонами письмових примірників Договору.

3.14. Цей Договір, укладений з дотриманням вказаних вище умов, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.

3.15. Цей договір не є публічним в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України і може бути укладений Виконавцем лише з тими особами, які зможуть забезпечити виконання вказаних вище умов щодо укладення цього Договору.

3.16. Замовник укладаючи цей Договір на користь та в інтересах Пацієнта, чітко усвідомлює, що Виконавець є закладом охорони здоров’я, що надає медичну допомогу особам від 0 років.

3.17. Умови даного Договору в загальному порядку створюють та регулюють взаємні права та обов’язки між Замовником, Пацієнтом та Виконавцем при наданні медичних послуг останнім на умовах даного Договору, додатків до нього (за умови їх наявності).

3.18. Підписанням Заяв на приєднання та/або вчиненням інших підтверджуючих дій, Замовник беззастережно та безумовно приєднується до умов цього Договору або його частини, яка регулює порядок надання замовленої Послуги. Замовник підписанням Заяви на приєднання цього Договору підтверджує, що Виконавцем йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.

3.19. Замовник дає згоду Виконавцю на надсилання Виконавцю інформації, що становить медичну таємницю на номер телефону, електронну та/або поштову адресу, зазначені у відповідній Заяві на приєднання і особистий кабінет на сайті. Виконавець не несе відповідальності за будь-які ризики, пов’язані з відправкою інформації та неотриманням інформації за вказаними в Заявах на приєднання адресами (контактними даними). Замовник має право вимагати надсилання будь-якої інформації на контактні данні не вказані в Заяві на приєднання лише після письмового повідомлення Виконавця про зміну контактних даних.

 

4.      ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1.   Медичні послуги надаються відповідно діючих стандартів у сфері охорони здоров’я, вимог МОЗ України та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку.

4.2.   До початку надання послуг передбачених цим Договором, Замовник обирає медичну послугу або Пакет медичної програми відповідно до своїх потреб на Сайті Виконавця, у адміністраторів за телефонами: стаціонарний : +38 0342 77-61-26, мобільний: +38068008070 та/або за місцем фактичного здійснення діяльності Виконавця.

4.3.   На вимогу Виконавця Замовник, який звернувся для отримання медичних послуг та здійснює підтверджуючі дії відносно даного Договору Виконавця, зобов’язаний надати документи і відомості, необхідні для з'ясування його особи та фізичного стану Пацієнта. Замовник на вимогу Виконавця повинен надати інформовану добровільну згоду на проведення діагностики, лікування Пацієнта. У разі ненадання Замовником необхідних документів чи відомостей або умисного надання неправдивих відомостей щодо себе або Пацієнта, або у разі неявки з метою оновлення його ідентифікаційних даних, а також у випадку ненадання ним інформованої добровільної згоди на проведення діагностики, лікування чи на проведення операції або знеболення, Виконавець має право відмовити Замовнику (Пацієнту) в наданні відповідних послуг.

4.4.   Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном, через Сайт або особисто. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Виконавцем та Замовником. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Замовника за погодженням з Виконавцем.

4.5.   Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця, у разі:

4.5.1.   Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

4.5.2.   Виникнення обставин, які унеможливлюють надання медичної послуги Виконавцем.

4.6.   Наявність обставин, передбачених підпунктом 4.5.1. цього Договору, встановлюється Виконавцем та повідомляється Замовнику.

4.7.   Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.

4.8.   Послуги за цим Договором надаються лише за умови попередньої оплати медичних послуг у розмірі 100% їх вартості.

4.9. За погодженням Виконавця можливим є також розстрочення платежу за медичні послуги, або оплата частинами.

4.10. Якщо в ході надання послуг за цим Договором, виникне необхідність у наданні додаткових медичних послуг, маніпуляцій, клініко-діагностичних досліджень за медичними показаннями, такі послуги замовляються додатково і оплачуються окремо.

4.11. На прохання Замовника, документи, які складено в електронному вигляді, можуть бути роздруковані та надані Пацієнту на паперових носіях.

4.12. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов та можливість посилання на їх у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій за Договором.

4.13. По закінченню лікування, Виконавець надає Замовнику акт наданих медичних послуг.

 

5.      ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1              Виконавець має право :

5.1.1.      Не починати надання Пацієнтові певних медичних послуг (чи призупинити їх надання) у випадках:

а)   виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювань (патології), методи лікування (виправлення) яких не входить до зазначеного у ліцензії Виконавця переліку дозволених видів медичної практики;

б)   виявлення у Пацієнта під час обстеження протипоказань, що можуть суттєво вплинути на ефективність застосування обраного Замовником в інтересах Пацієнта методу лікування;

в)   не здійснення оплати в розмірі повної вартості обраної медичної послуги (Пакету послуг).

5.1.2.      Достроково припинити надання послуг Пацієнту у випадку порушення приписів лікуючого лікаря або умов цього Договору та/або «Правил внутрішнього розпорядку» Виконавця (далі - Правила внутрішнього розпорядку).

5.1.3.      Достроково розірвати даний Договір при відмові Замовника від подальшого надання медичних послуг Пацієнту та у випадках, передбачених цим Договором. В цьому разі сплачені Замовником кошти за Пакет не повертаються.

5.1.4.      В особливих випадках, передбачених чинним законодавством України, обмежувати надання Замовнику медичної інформації про Пацієнта, обмежити можливість ознайомлення з окремими медичними документами, в тому числі у випадку якщо повна інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан здоров’я або зашкодити лікуванню Пацієнта.

5.1.5.      Зберігати на час лікування, а після його закінчення залишити в своєму архіві всю медичну документацію (у т.ч. знімки та результати обстежень, що були здійснені в інших медичних закладах) заведену на Пацієнта.

5.1.6.      В разі запізнення Пацієнта більше ніж 20 хвилин, в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, перенести або відмінити надання таких медичних послуг, якщо перенесення надання медичних послуг протягом строку дії Пакету неможливе, повідомивши про це Замовника.

5.1.7.      Змістити час прийому Пацієнтів, записаних до лікаря, не більше ніж на 1 годину, у разі звернення в цей час Пацієнта, який негайно потребує екстреної медичної допомоги (відповідно до ст.3 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»), або надати можливість проконсультуватись у іншого лікаря.

5.1.8.      Відмовити у наданні медичних послуг у разі порушення Замовником (Пацієнтом) умов цього Договору.

5.1.9.      Відмовити у наданні медичних послуг при пред’явлені Замовником неповних та/або недостовірних даних про свою особу та/або про особу Пацієнта медичному персоналу Виконавця.

5.1.10.     Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Замовника та Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Замовником та Пацієнтом.

5.1.11.      На відшкодування матеріальної шкоди заданої Пацієнтом та/або Замовником у разі пошкодження, знищення, втрати, викрадення майна Виконавця під час надання послуг за цим Договором.

5.2.            Замовник має право :

5.2.1.      На отримання Пацієнтом медичних послуг належної якості, обсягу та вартості.

5.2.2.      Отримувати достовірну та повну інформацію про стан здоров'я Пацієнта, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Виконавця.

5.2.3.      Отримати у доступній формі повну та достовірну інформацію про мету запропонованих медперсоналом Виконавця (чи запрошеними спеціалістами) досліджень і лікувальних заходів, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті лікування.

5.2.4.      На таємницю про стан здоров'я Пацієнта, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при медичному обстеженні.

У передбачених чинним законодавством України особливих випадках інформація передбачена пунктами 5.2.2. - 5.2.4 Договору може бути обмежена Виконавцем.

5.2.5.      Відмовитися від подальшого лікування Пацієнта у будь-який момент, якщо це не призведе до погіршення стану здоров’я останнього.

5.2.6.      Приєднатись до цього договору на запропонованих Виконавцем умовах.

5.3.      Виконавець зобов’язується:

5.3.1.      Надати медичні послуги в обсязі та на умовах визначених цим Договором.

5.3.2.      Надавати якісні та кваліфіковані медичні послуги відповідно до вимог та стандартів, які встановлені до методів діагностики, лікування та профілактики, що дозволені на території України.

5.3.3.      Використовувати якісні лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.

5.3.4.      Належним чином (повно та доступно) інформувати Замовника та/або Пацієнта про мету, терміни надання медичних послуг, ефективність обраних методик, а також про можливі ризики та ускладнення під час та після їх застосування.

5.3.5.      Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров’я Пацієнта, результати медичних обстежень та оглядів, сімейну сторони життя Пацієнта.

5.3.6.      Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

5.3.7.      Повідомляти Замовника про зміни в цьому Договорі, його Додатках, Прейскуранті цін шляхом розміщення інформації на Сайті Виконавця.

5.3.8.      Розглядати всі скарги та/або претензії Замовника щодо якості медичних послуг, які є предметом даного Договору. Скарги та/або претензії можуть розглядатися Виконавцем із залученням медичних працівників відповідної кваліфікації, які є працівниками Виконавця, а також, за згодою Замовника, працівників інших закладів охорони здоров’я, які мають відповідну кваліфікацію.

5.3.9.      Прийняти оплату за послуги надані Замовнику.

5.3.10.  Видати Замовнику по закінченню лікування акт наданих медичних послуг.

5.4.      Замовник зобов’язується :

5.4.1.      Приймати надані Виконавцем належним чином медичні послуги, які є предметом даного Договору.

5.4.2.      Забезпечити своєчасне прибуття Пацієнта до Виконавця для отримання медичних послуг, а також сумлінне виконання всіх усних чи письмових приписів та рекомендацій лікуючого лікаря та іншого медичного персоналу Виконавця, що задіяний у процесі надання медичних послуг Пацієнту, у т. ч. режиму, харчуванню та прийому ліків. Не допускати під час проходження Пацієнтом курсів лікування (обстеження) у Виконавця прийняття ліків та проведення медичних втручань, які не узгоджені з лікуючим лікарем Виконавця.

5.4.3.      Надати правдиві біографічні (персональні) та адресні дані свої та Пацієнта, та інформацію для анамнезу (в тому числі про наявні алергічні реакції та/або протипоказання), які заносяться до медичної документації, у т. ч. анкет.

5.4.4.      Забезпечити явку Пацієнта на призначені консиліуми, додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди, у т. ч. комісійні та за участю фахівців провідних закладів охорони здоров’я.

5.4.5.      Підписати від імені та в інтересах Пацієнта всі необхідні медично-правові документи, у т. ч. узгоджений План лікування, Інформовану згоду на медичні втручання тощо.

5.4.6.      Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан здоров’я Пацієнта, які необхідні Виконавцю для надання медичних послуг.

5.4.7.      Прибути з Пацієнтом в місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг за 10 хвилин до назначеного часу.

5.4.8.     Сплатити вартість Пакету та/або інших медичних послуг на умовах цього Договору до моменту надання медичних послуг.

5.4.9.     Забезпечити неухильне дотримання Пацієнтом призначеного Виконавцем лікування та/або обстеження, приписів і рекомендації лікарів Виконавця, Правил внутрішнього розпорядку та інших вимог, що забезпечують якісне та своєчасне надання медичних послуг Виконавцем.

5.4.10. Негайно повідомляти Виконавця про виявлені недоліки в процесі отримання медичних послуг, які є предметом цього Договору, шляхом письмового звернення до Виконавця. В протилежному випадку Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, які можуть мати місце в результаті неповідомлення/несвоєчасного повідомлення про такі недоліки.

5.4.11. Не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, яка стала відома йому у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору, яка містить комерційну таємницю та (або) являється конфіденційною інформацією.

 

6. ЦІНА ДОГОВОРУ (ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ), ПОРЯДОК І СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ, УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТИ

6.1.             Вартість медичних послуг (Пакетів) розраховується відповідно до Прейскуранту цін, який розміщений на сайті Виконавця. Ціни визначені у національній валюті України - гривні.

6.2.       Замовник здійснює попередню оплату медичних послуг у розмірі 100% їх вартості, визначеної діючим Прейскурантом цін Виконавця, одним із нижченаведених способів за вибором Замовника:

-       шляхом здійснення оплати у готівковій формі в касу Виконавця;

-       шляхом здійснення платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Виконавця;

-       шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця;

-       іншим способом не забороненим чинним законодавством України.

Оплата здійснюється до початку надання медичних послуг.

6.3.       Замовник має право залучити до оплати медичних послуг за цим договором інших осіб, у т. ч. приватних спонсорів, інші організації. В цьому разі перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця.

6.4.       Якщо, у процесі надання медичних послуг виникає потреба в їх корегуванні у бік збільшення, то додаткові медичні послуги, які перевищують об’єм послуг визначених відповідним Пакетом медичної програми оплачуються додатково згідно затвердженого Прейскуранта цін, що діє на дату надання відповідної медичної послуги. При цьому Замовник має право відмовитися від додаткового лікування чи діагностики до моменту оплати таких послуг.

6.5.       У випадках дострокового припинення відносин з Замовником (Пацієнтом) з ініціативи Замовника, чи через грубе або систематичне порушення Замовником та/або Пацієнтом умов цього Договору, сплачені за Пакет Замовником кошти не повертаються незалежно від того скористався Пацієнт усім обсягом медичних послуг передбачених Пакетом чи ні.

6.6.       Валюта розрахунку для готівкового розрахунку за цим Договором є українська гривня. Валюта розрахунку для безготівкового розрахунку за цим Договором є українська гривня.

6.7.       Реквізити для здійснення платежу за безготівковим розрахунком наведено у розділі 11 цього Договору «Реквізити Виконавця».

6.8.       Якщо Замовник порушує порядок та строки оплати, встановлені у Заяві на приєднання, Виконавець має право на відшкодування збитків, а також може припинити або відмовити у наданні медичних послуг Пацієнту до сплати заборгованості.

6.9.       У разі не отримання Пацієнтом з його вини послуг протягом дії Пакету, (повністю або частково), сплачені кошти за Пакет не повертаються.

7.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

7.1.       За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.

7.2.       Виконавець не несе відповідальності за ефективність лікування та/або шкоду, заподіяну здоров’ю (життю) Пацієнта чи іншу шкоду (збитки) завдані Замовнику або Пацієнту без вини Виконавця, а також у результаті:

а)   неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта та/або Замовника на заплановані візити чи контрольні медичні огляди;

б)   дострокове розірвання Договору з ініціативи Замовника та/або Пацієнта;

в)   неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Замовником (Пацієнтом) в анамнезі історії хвороби (анкеті) істотних відомостей про стан здоров’я Пацієнта, у т. ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, індивідуальне їх несприйняття, вроджені або набуті вади розвитку органів та систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу, неповідомлення або умовчування іншої суттєвої інформації про стан здоров’я Пацієнта;

г)   не забезпечення Замовником дотримання Пацієнтом приписів та рекомендацій лікуючого лікаря Виконавця;

д)   порушення Замовником (Пацієнтом) затверджених Виконавцем Правил внутрішнього розпорядку;

е)   використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;

є) призначення медикаментозного лікування, втручань в інших закладах охорони здоров’я або проведення самолікування;

ж)   розвитку захворювань чи патологій Пацієнта, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.

7.3.     Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин з об’єктивних причин (форс- мажорних обставин), які Сторони не могли передбачити і що перешкоджають Сторонам виконати свої обов’язки за цим Договором.

7.4.     До форс-мажорних обставин Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси та інші природні та кліматичні явища); війну і воєнні дії, заколот, блокаду, масові заворушення, страйки, безпорядки та інші протиправні дії; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі та т. і.); дії, бездіяльність або акти державних органів, виконавчих органів влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання дій за цим Договором, та такі, що перешкоджають нормальній діяльності Сторін.

7.5.       Сторона, яка не може виконувати свої договірні відносини внаслідок обставин, зазначених у п. 7.4. Договору повинна повідомити про це іншу сторону письмово, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення, а також належним чином цей факт підтвердити.

7.6.       На період дії форс-мажорних обставин продовжується строк дії цього Договору. Якщо форс мажорні обставини тривають більше шести місяців, кожна зі Сторін вправі розірвати Договір. У випадку розірвання Договору з ініціативи Виконавця, в зв’язку з дією форс-мажорних обставин, він зобов’язаний повернути Замовнику кошти сплачені за не наданий об’єм медичних послуг.

7.7.     В разі запізнення Пацієнта та/або Замовника більше ніж на 20 хвилин або якщо Пацієнт та/або Замовник не з’явилися в місці надання медичних послуг, в назначену дату та час надання медичних послуг, Виконавець в односторонньому порядку та на власний розсуд приймає рішення про відміну або перенесення надання медичних послуг на інший можливий час, який не порушить графік прийому інших пацієнтів, про що повідомляє Замовника.

7.8.       Виконавець звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з його вини.

7.9.       Замовник несе відповідальність за неухильне виконання розпоряджень Виконавця, надання Виконавцю повної і достовірної інформації, необхідної для надання медичних послуг, а також за своєчасне і повне виконання своїх фінансових зобов'язань.

7.10.   Усі спірні питання, що можуть виникнути з цього Договору або у зв’язку з його виконанням, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів, або в судовому порядку з урахуванням положень п. 6.14 Договору, згідно з чинним законодавством України.

7.11.   Усі суперечки щодо методів лікування, обстеження, медикаментів що призначаються, оплати, розкриття (надання) інформації вирішуються шляхом переговорів, проведення консиліумів, створенням комісій із запрошенням фахівців провідних закладів охорони здоров’я, погоджених Сторонами. Претензії щодо якості послуг розглядаються у письмовому вигляді, що подаються на ім’я керівництва Виконавця, де зазначаються конкретні недоліки та вимоги.

7.12.   Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю матеріальну шкоду у зв’язку з пошкодженням чи знищенням майна Виконавця, в повному обсязі в розмірі завданої шкоди. У разі знищення майна, його втрати (крадіжки, тощо), пошкодження (несправності) майна, яке не може бути усунуто чи усунення якого потребує витрат, що перевищують 1/3 (одну третю) вартості майна, Замовник зобов’язується виплатити Виконавцю повну вартість майна, яка підтверджується розрахунковими документами Виконавця про придбання зазначеного майна або сплатити повну вартість майна згідно його актуальної вартості на ринку України.

7.13.   Досудове врегулювання спорів є обов’язковим для Сторін цього Договору. Явка Законного представника Пацієнта та Пацієнта на призначені Виконавцем при розгляді претензії консиліуми є обов’язковою.

7.14.   У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) днів, спір підлягає розгляду у судовому порядку відповідно до законодавства України.

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА РОЗІРВАННЯ

8.1.       Договір набирає чинності для конкретного Замовника з моменту вчинення ним однієї з Підтверджуючих дій та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань з урахуванням положень цього Договору.

8.2.       Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.

8.3.       Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви Виконавцю. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження отримання послуг свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.

8.4.       Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця та набувають чинності з моменту такої публікації.

8.5.       Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до такого припинення.

8.6.       У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 8.5. Договору, Виконавець не звільняється від обов’язку надати послуги всім Замовникам, які внесли оплату за послуги, до відповідного направлення повідомлення про припинення дії цього Договору.

8.7.       Медичні послуги за кожним персональним замовленням надаються на умовах Договору, редакція якого була чинною на момент вчинення підтверджуючих дій.

8.8.       Сторони можуть припинити договірні відносини достроково на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

8.9.        Дія цього Договору може бути достроково припинена в наступних випадках:

- За ініціативою Замовника, шляхом письмового інформування Виконавця за 3 дні до дати припинення Договору..

- За ініціативою Виконавця, у випадках передбачених цим Договором.

- За взаємною згодою сторін.

У вказаних в цьому пункті Договору випадках, кошти сплачені Замовником за Пакет не повертаються, а зобов’язання Виконавця вважаються повністю виконаними.

 

9.         КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1.    Сторони домовились про повну конфіденційність окремих положень цього Договору, яка передбачає збереження Виконавцем у таємниці інформації про персональні дані та стан здоров’я Пацієнта, забезпечення збереження лікарської таємниці, а також обставин надання медичних послуг.

9.2.    Сторони домовились про безстроковий характер договірних умов відносно розкриття медичної таємниці та несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації.

9.3.    Кожна із сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність отриманої при виконанні договору інформації (технологічної, фінансової, комерційної та іншої) та вжити всі належні заходи по її нерозголошенню. Передача вказаної інформації будь-яким третім особам, її опублікування або розголошення іншими шляхами і засобами, може мати місце тільки за письмовою згодою Сторін, крім випадків передбачених законодавством України.

9.4.    Замовник несе персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації при наданні доступу третім особам до телефону або електронної пошти, які надані ним при первинній реєстрації та/або до особистого електронного кабінету.

9.5.    Виконавець вживає всі можливі заходи щодо збереження конфіденційної інформації, але не несе відповідальності за її розголошення в результаті хакерських атак на програмне забезпечення Виконавця або фізичне викрадення носіїв інформації.

 

10.       ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ, ІНШІ УМОВИ

10.1. У випадку проведення складних (ризикованих) видів медичних втручань Замовник в інтересах Пацієнта або Пацієнт особисто додатково дає письмову інформовану згоду на їх застосування у вигляді документа встановленої форми. Згода на медичні втручання може братися й в інших випадках.

10.2. Замовник зобов’язується на вимогу Виконавця надати для ознайомлення та зняття копій наступні документи: паспорт або інший документ, що посвідчує особу Замовника; свідоцтво про народження дитини; ідентифікаційний код Замовника.

10.3. З метою недопущення розкриття медичної таємниці, комерційної таємниці та (або) конфіденційної інформації, у приміщені Виконавця відвідувачам забороняється аудіовізуальна фіксація за допомогою технічних засобів (аудіозапис, відео, фото зйомка, тощо) без дозволу Виконавця.

10.4. Отримання, обробка, зберігання та використання інформації про Замовника та Пацієнта, здійснюється Виконавцем відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

10.5. Приєднавшись до цього Договору Замовник надає свою згоду Виконавцю на зберігання, обробку та використання його персональних даних, наданих при укладенні цього Договору, з метою створення бази клієнтів Виконавця, створення медичної документації, статистичних звітів та інших заходів, необхідних для виконання умов цього Договору, а також для контактування з Замовником.

10.6. Замовник надає згоду на використання Виконавцю контактних даних, які занесені в анкету чи медичну картку, Заяву на приєднання Замовника, для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та (або) рекламного характеру, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Пацієнта. За письмовою заявою Замовника, контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

10.7. Замовник розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Сайті Виконавця носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може використовуватися як медична документація, та як вказівка до лікування Пацієнта.

10.8.    Діючій Прейскурант цін на медичні послуги розміщується на Сайті Виконавця, а також на вимогу Замовника надається для ознайомлення працівниками Виконавця, при оформленні Заяви на приєднання або вчиненні інших підтверджуючих дій.

10.9.    Листування, пов’язане з виконанням, зміною або розірванням даного Договору, здійснюється рекомендованими листами, телеграмами або за допомогою кур’єрського зв’язку із підписом Сторін.

10.10.  Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними реквізитів та зобов’язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.

10.11.  Усі зміни до цього Договору вносяться шляхом затвердження Виконавцем нової редакції Договору.

10.12.  Заяви на приєднання до цього Договору оформлюються в двох примірниках та набувають чинності з моменту підписання Замовником та здійснення оплати Пакету. Заяви на приєднання не потребують підписання з боку Виконавця. Форми Заяв на приєднання визначені в додатках до цього Договору.

10.13.  Всі Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною:

10.13.1. Додаток № 1 - Форма Заяви на приєднання до Договору про надання медичних послуг.

10.13.2. Додаток № 2 - Форма Заяви на приєднання до Договору про надання медичних послуг (пакетні послуги)

10.14.  В заявах на приєднання до Публічного Договору про надання медичних послуг за Пакетом медичної програми може визначатися додаткова інформація (спеціальні умови) обов’язкова для виконання Сторонами.

11.  РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

ТОВ «МЕДЕКС ПЛЮС»

Місцезнаходження:

76019, м. Івано-Франківськ, вул. Військових Ветеранів, 10,

Код ЄДРПОУ: 37409493

р/р: UА933395000000026007946330002

в АТ «Таскомбанк»

Тел.: (0342) 77-61-26

Сайт: https://medex.ua/

Директор ТОВ «МЕДЕКС ПЛЮС»:

 

__________________________ Дебенко І.В.

Додаток № 1

До Договору про надання медичних послуг

від «16» серпня 2022 року

 

 

Заява
на приєднання до Договору про надання медичних послуг від 16 серпня 2022 року

 

1.    Замовник (законний представник пацієнта):

П.І.Б. __________________________________________________________________________

 

Паспорт: Серія ____Номер _____________

 

Виданий:_______________________________________________________________________________________________________

 

Дата видачі: __________________________

2.     Виконавець

ТОВ «МЕДЕКС ПЛЮС»

Місцезнаходження:

76019, м. Івано-Франківськ,

вул. Військових Ветеранів, 10,

Код ЄДРПОУ: 37409493

р/р: UА933395000000026007946330002

в АТ «Таскомбанк»

Тел.: (0342) 77-61-26

Сайт: https://medex.ua/

 

 

Місце проживання:

 

Ідентифікаційний код:

 

П.І.Б. Пацієнта та дата його народження:

 

Ким Замовник є по відношенню до Пацієнта:

 

 

 

Тел:

E-mail:

 

 

3.             З умовами надання послуг, умовами Договору про надання медичних послуг від 16 серпня 2022 року, розміщеного на Сайті Виконавця https://medex.ua/ ознайомлений(на) та повністю згоден(на).

4.             Визнаю обов’язковість виконання усіх умов цього Договору з моменту підписання цієї Заяви на приєднання.

5.             Шляхом підписання цієї Заяви на приєднання до Договору про надання медичних послуг від «16» серпня 2022 року Замовник надає згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних і даних Пацієнта та доступ до персональних даних третіх осіб в тому числі внесення персональних даних до локальної інформаційної системи, яка функціонує у виконавця, з метою надання медичних послуг, передбачених таким Договором. Замовник посвідчує, що йому роз’яснення про свої права, як суб’єкта персональних даних відповідно до ст.38 Закону України «Про захист персональних даних».

6.       Замовник надає згоду Виконавцю на надсилання результатів лабораторних досліджень, діагностики та лікування, консультативних висновків лікарів, іншої запитуваної інформації про Пацієнта, що міститься в локальній інформаційній системі Виконавця, до особистого кабінету користувача за посиланням https://medex.ua/, а також на електронну адресу та/або номер телефону вказаний вище.

7.       Замовник підтверджує достовірність зазначених ним (чи записаних з його слів) вищевказаних даних та несе персональну відповідальність за достовірність та повноту наданих даних.

8.       Замовник підтверджує, що не матиме претензій до Виконавця щодо розголошення лікарської таємниці/конфіденційної інформації у разі надсилання їх на вказані вище Замовником електронну адресу або номер телефону. Замовник підтверджує, що розуміє можливі ризики та несе персональну відповідальність за передачу доступу (логіну, паролю) до особистого кабінету/електронної пошти або зазначеного номеру телефону третім особам.

9.       Замовник надає свою згоду на супроводження та перебування разом з Пацієнтом під час отримання медичних послуг у Виконавця наступних осіб та надання їм консультативних висновків лікарів, іншої медичної документації, що стосується моєї дитини і містить лікарську таємницю:

 

Підпис Замовника:________________________________________________________________

                                           (Прізвище і ініціали)                      (Підпис)                         (Дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

Додаток № 2

До Договору про надання медичних послуг

від «16» серпня 2022 року

 

 

Заява
на приєднання до Договору про надання медичних послуг від 16 серпня 2022 року

(пакетні послуги)

 

1.    Замовник (законний представник пацієнта):

П.І.Б. __________________________________________________________________________

 

Паспорт: Серія ____Номер _____________

 

Виданий:_______________________________________________________________________________________________________

 

Дата видачі: __________________________

2.       Виконавець

ТОВ «МЕДЕКС ПЛЮС»

Місцезнаходження:

76019, м. Івано-Франківськ,

вул. Військових Ветеранів, 10,

Код ЄДРПОУ: 37409493

р/р: UА933395000000026007946330002

в АТ «Таскомбанк»

Тел.: (0342) 77-61-26

Сайт: https://medex.ua/

 

 

Місце проживання:

 

Ідентифікаційний код:

 

П.І.Б. Пацієнта та дата його народження:

 

Ким Замовник є по відношенню до Пацієнта:

 

 

 

Тел:

E-mail:

 

 

3.    Замовник замовляє, а Виконавець надає наступні медичні послуги: (Назва Пакету та перелік послуг в пакеті) ­­____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. П.І.Б. Пацієнта та дата його народження: ________________________________________________________________________________

5. Місце надання медичних послуг:

________________________________________________________________________________

6.    Термін дії Пакету: днів/місяців з дати оплати.

________________________________________________________________________________

7.    Кінцева дата отримання медичних послуг:

________________________________________________________________________________

8.                  Загальна вартість медичних послуг, грн.:

________________________________________________________________________________

 

9.             З умовами надання послуг, умовами Договору про надання медичних послуг від 16 серпня  2022 року, розміщеного на Сайті Виконавця https://medex.ua/ ознайомлений(на) та повністю згоден(на). Визнаю обов’язковість виконання усіх умов такого Договору з моменту підписання цієї Заяви на приєднання. Послуги передбачені Пакетом комплексної медичної програми надаються протягом строку дії Пакету. У разі не отримання послуг протягом дії Пакету (повністю або частково), сплачені кошти за Пакет не повертаються. Вартість обраного Пакету є незмінною протягом всього строку його дії.

10.     Шляхом підписання цієї Заяви на приєднання до Договору про надання медичних послуг від «16» серпня 2022 року Замовник надає згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних і даних Пацієнта та доступ до персональних даних третіх осіб в тому числі внесення персональних даних до локальної інформаційної системи, яка функціонує у виконавця, з метою надання медичних послуг, передбачених таким Договором. Замовник посвідчує, що йому роз’яснення про свої права, як суб’єкта персональних даних відповідно до ст.38 Закону України «Про захист персональних даних».

11.     Замовник надає згоду Виконавцю на надсилання результатів лабораторних досліджень, діагностики та лікування, консультативних висновків лікарів, іншої запитуваної інформації про Пацієнта, що міститься в локальній інформаційній системі Виконавця, до особистого кабінету користувача за посиланням https://medex.ua/, а також на електронну адресу та/або номер(и) телефону(ів) вказані вище.

12.     Замовник підтверджує достовірність зазначених ним (чи записаних з його слів) вищевказаних даних та несе персональну відповідальність за достовірність та повноту наданих даних.

13.     Замовник підтверджує, що не матиме претензій до Виконавця щодо розголошення лікарської таємниці/конфіденційної інформації у разі надсилання їх на вказані вище Замовником електронну адресу або номер телефону. Замовник підтверджує, що розуміє можливі ризики та несе персональну відповідальність за передачу доступу (логіну, паролю) до особистого кабінету/електронної пошти або зазначеного номеру телефону третім особам.

14.     Замовник надає свою згоду на супроводження та перебування разом з Пацієнтом під час отримання медичних послуг у Виконавця наступних осіб та надання їм консультативних висновків лікарів, іншої медичної документації, що стосується моєї дитини і містить лікарську таємницю.

 

Підпис Замовника:________________________________________________________________

                                           (Прізвище і ініціали)                      (Підпис)                         (Дата)