Обладнання


Лабораторія - місце, де відбуваються усілякого роду дослідження, щоб в кінцевому підсумку отримати певні результати для вирішення тієї чи тієї наукової проблеми. Для цього необхідно мати відповідний комплект обладнання. Столи, шафи, посуд, термостати сухоповітряні, дистилятори і багато іншого - все це є різного роду лабораторне обладнання. Воно поділяється відповідно до функціонального призначення на різні типи. Яке існує обладнання для лабораторій, про це мова піде нижче.

Необхідно зазначити, що в кожної лабораторії є свій комплект, це залежить від виду діяльності. Розрізняють такі категорії:

1. Загальнолабораторне - є найбільш поширеним видом у всіх дослідних центрах. Так само як лабораторні меблі: зокрема шафи, столи. Також до цього виду зараховують термостати, центрифуги і лабораторний посуд.

2. Вимірювальне - основне призначення цього типу обладнання полягає в отриманні цифрових показників. Сюди відносяться різного роду датчики, термометри, лічильники, pH-метри та інший вимірювальний інструмент. Також в цю категорію відносять вузькоспеціалізовані прилади.

3. Аналітичне - з його допомогою отримують певні показники якості і кількості деякої речовини або процесу. Існують прилади для проведення хімічного, фізичного, біологічного та хіміко-фізичного аналізу.

4. Спеціалізоване - є особливим видом, оскільки його виробляють для конкретного завдання. Усе залежить від спеціалізації роботи лабораторії. Приклади такого обладнання: аналізатори стану грунту, прилади для проведення дослідження якості продуктів.

5. Випробувальне - як і попередній тип робиться для вирішення конкретної проблеми. Сюди відносяться різного роду стенди, випробувальні установки універсального типу та інші.

Наше обладнання:


Платформа модульна для біохімічного та імунохімічного аналізу "Кобас 6000" (Cobas 6000)


 

cobas 6000 може консолідувати на базі однієї системи більше 95% рутинної роботи в галузі біохімії та імунохімії. При цьому дослідження виконуються з одного зразка одним оператором через одне з'єднання з ЛІС. У розпорядженні лабораторії постійний прямий доступ до меню із 145 різних тестів та 3 електролітів.

Робоча станція cobas link, що володіє функцією e-library, дає постійний доступ до останньої оновленої інформації про реагенти, контролю та калібратори. cobas link є також основою для додаткових сервісних можливостей, таких як віддалена технічна та операторська підтримка. Унікальна концепція готових до використання реагентів cobas c pack та cobas e pack розроблена для максимальної зручності оператора. Стабільність реагентів до 3 місяців після розтину гарантує їх ефективне використання навіть для тестів, що рідко виконуються, при цьому більше 90% усіх реагентів вимагають калібрування один раз на лот.

Абсолютна достовірність результату забезпечується функціями детекції згустку та рівня рідини, тест-специфічними сироватковими індексами, постійною перевіркою на надлишок антигену та захистом від ефекту перенесення.

Модулі аналізатора cobas 6000

Модуль завантаження/вивантаження зразків – забезпечує безперервне завантаження/вивантаження штативів із зразками. Об'єм одночасного завантаження – 150 зразків.

Модуль клінічної хімії cobas c 501 – модуль для клінічної хімії, включаючи електроліти, з продуктивністю до 1000 тестів на годину та прямим доступом до 60 різних методів, а також можливістю заміни реагенту «на льоту», без переривання рутинної роботи.

Імунохімічний модуль cobas e 601 – електрохемілюмінесцентне визначення гормонів, пухлинних та кардіомаркерів, маркерів остеопорозу, анемій, інфекційних захворювань та інших патологій. Продуктивність сobas e 601 складає 170 тестів на годину з прямим доступом до 25 різних методів. Висока якість реагентів Elecsys та захист від ефекту перенесення за рахунок використання одноразових наконечників гарантують отримання достовірного результату.

Список тестів cobas c 501

Субстрати

Ферменти

Специфічні білки

Albumin BCG

Альбумін у сироватці

NH3L/Ammonia

Амоній

Bilirubin Total Gen.3

Загальний білірубін

Bilirubin Direct Gen.2

Прямий білірубін

CO2-L / Bicarbonate

Двоокис вуглецю

Calcium Gen.2

Кальцій

Creatinine Jaffe Gen.2

Креатінін Яффе

Creatinin PAP

Креатинін ензиматичний

Cholesterol

Холестерин

HDL-Cholesterol Gen.4

ЛПВЩ холестерин

LDL-Cholesterol Gen.3

ЛПНГ холестерин

Ethanol

Етанол

Fructosamine

Фруктозамін

Glucose HK

Глюкоза

Glucose HK

Глюкоза у гемолізаті

Hemolyzing reagent Gen.2

Реагент, що лізує для глюкози.

Lactate

Лактат

Lithium

Літій

Iron Gen.2

Залізо

Magnesium Gen.2 Магній

Phosphate Gen.2

Фосфор

Total Protein Gen.2

Загальний білок

Triglycerides

Тригліцериди

Unsaturated Iron Binding Capacity

Ненасичена залізозв'язувальна здатність

UREAL

Сечовина

Uric Acid

Сечова кислота

Acid Phosphotase

Фосфотаза кисла

ALP IFCC Large

Лужна фосфотаза

ALT IFCC

Аланінова трансаміназа

ALT IFCC with pyridoxal phosphate activation

АЛТ з активацією піридоксальфосфатом

alfa-Amylase EPS

Амілаза

alfa-Amylase EPS Pancreatic

Амілаза панкреатична

AST IFCC

Аспарагінова трансаміназа

AST IFCC with pyridoxal phosphate

activation 425

АСТ з активацією піридоксальфосфатом

Cholinesterase Gen.2

Холінестераза

Creatine Kinase

Креатінкіназа

Сreatine Kinase-MB Кретінкіназа-MB

GGT IFCC

Гамма-Глютамілтрансфераза

LDH IFCC

Лактатдегідрогеназа

Lipase

Ліпаза

Homocysteine

Гомоцистеїн

Аlfa1 Antitripsin Gen.2

Альфа-1-антитрипсин

Alfa1 acid glicoprotein Gen.2

Альфа-1-кислий глікопротеїн

a1-мікроглобулін а1-мікроглобулін у сечі

Antistreptolisin O

Антистрептолізин О

Apo A1

Аполіпопротеїн А

Apo B

Аполіпопротеїн В

Antitrombin III

Антитромбін III

b2-Мікроглобулін

beta2-мікроглобулін

C-Reactive Protein Gen.3 С-реактивний білок

C-Reactive Proteine

Latex

С-реактивний білок (латекс) (не для с502)

CPR High Sensitive

С-реактивний високочутливий білок

Complement C3с Gen.2

Комплемент С3

Complement C4 Gen.2

Комплемент С4

Ceruloplasmin

Церулоплазмін

D-Dimer Gen.2

Д-Дімер

Ferritin Gen.4

Феррітін

Haptoglobin Gen.2

Гаптоглобін

Hemoglobin A1c Gen.3

Глікований гемоглобін ген.3

HbA1c Tina-Quant hemolizing reagent

Лізуючий реагент (у касеті)

Hemolysing reagent HbA1c

Реагент гемолізуючий для HbA1c

IgA Gen.2

Імуноглобулін А

IgG Gen.2

Імуноглобулін G

IgM Gen.2

Імуноглобулін М

Lipoprotein (a) Gen.2 Ліпопротеїн(а)

Myoglobin Gen.2

Міоглобін

Prealbumin

Преальбумін

Reumatoid Factors

Ревматоїдний фактор

Transferrin Gen.2

Трансферин

Total protein in Urine Gen.3

Загальний білок у сечі

Soluble Transferrin Reseptors

Розчинні рецептори трансферину

Перелік тестів для імунохімічного модуля cobas e 601/602

HCG+β Сумарний хоріонічний гонадотропін

(ХГЛ + β-ХГЛ)

AFP Альфа-фетопротеїн (АФП)

AFP Альфа-фетопротеїн (АФП)

CEA Раково-ембріональний антиген (РЕА)

CEA Раково-ембріональний антиген (РЕА)

Total PSA Загальний простато-специфічний антиген (ПСА)

Total PSA Загальний простато-специфічний антиген (ПСА)

Free PSA Вільний простато-специфічний антиген (ПСА)

CA 125 II Онкомаркер СА 125

HE4 Онкомаркер HE4

CA 19-9 Онкомаркер СА 19-9

CA 15-3 II Онкомаркер

СА 15-3

CYFRA 21-1 Онкомаркер Cyfra 21-1

Ferritin Феррітін

СА 72-4 Онкомаркер СА 72-4

NSE Онкомаркер нейроспецифічна енолаза (NSE)

S100 Онкомаркер S100

Calcitonin Кальцитонін

Tg II Тиреоглобулін (ТГ)

Tg II Confirmatory Test ТГ підтверджує

N-MID Osteocalcin N-MID Остеокальцин

PTH Паратгормон (18 хвилин)

PTH STAT Паратгормон експрес-метод (9 хвилин)

PTH (1-84) Паратгормон 1-84 (18 хвилин)

b-CrossLaps/Serum b-CrossLaps у сироватці крові (З кінцевою телопептид колагену I типу)

Total P1NP Загальний P1NP (N-термінальний пропептид колагену I типу)

Vitamin D Total

Загальний Вітамін Д

HCG Stat Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ)

HCG+β Сумарний хоріонічний гонадотропін

(ХГЛ + β-ХГЛ)

AFP Альфа-фетопротеїн (АФП)

AFP Альфа-фетопротеїн (АФП)

Free βHCG Вільний β-хоріонічний гонадотропін

PAPP-A Асоційований із вагітністю плазмовий протеїн А (РАРР-А)

sFlt-1 Розчинна fms-подібна тирозинкіназа-1 (sFlt-1)

PlGF Плацентарний фактор зростання (PlGF)

АМН Plus Антимюллерів гормон (АМГ)

LH Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

FSH фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

Estradiol III Естрадіол

Prolactin II Пролактін

Progesterone III Прогестерон

Тестостерон II Тестостерон

SHBG Глобулін зв'язуюча підлогаові гормони (ГСПГ)

Troponin T hs STAT Тропонін Т високочутливий експрес-

метод

Troponin T hs

Тропонін Т високочутливий метод

Troponin I Тропонін I

Troponin I STAT Тропонін I експрес-метод

CK-MB STAT МB-ізоензим креатинкінази (СК-МВ) експрес-метод

CK-MB МB-ізоензим креатинкінази (СК-МВ)

Myoglobin STAT Міоглобін експрес-метод

Myoglobin Міоглобін

proBNP II N-кінцевий пронатрійуретичний пептид В-типу (NT-proB-NP)

Digoxin Дігоксин

Digitoxin Дігітоксин

B12 Вітамін В12

Folate III Фолієва кислота

Folate RBC Фолієва кислота в еритроцитах

Folate RBC Hemolyzing reagents Набір реагентів, що гемолізують еритроцити

Ferritin Феррітін

HBsAG II* Поверхневий антиген гепатиту В (HBsAg)

HBsAg II* Поверхневий антиген гепатиту В (HBsAg)

HBsAg confirmatory test Підтвердження присутності поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg)

Anti-HBs* Антитіла до поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg)

Anti-HBc II* Антитіла IgM та IgG до ядерного антигену вірусу гепатиту B (Anti-HBc)

Anti-HBc II* Антитіла IgM та IgG до ядерного антигену вірусу гепатиту B (Anti-HBc)

Anti-HBе* Антитіла до антигену гепатиту B (HBeAg)

HBeAg* Поверхневий антиген гепатиту В (HBeAg)

Anti-HBc IgM* Антитіла до ядерного антигену вірусу гепатиту B IgM

Anti-HAV IgM* Антитіла класу IgM до вірусу гепатиту А (Anti-HAV IgM)

Anti-HAV* Загальні антитіла до вірусу гепатиту А (Anti-HAV)

Anti-HCV* II Антитіла до вірусу гепатиту C (HCV)

Anti-HCV* II Антитіла до вірусу гепатиту C (HCV)

HIV Ag*

Антиген р24 вірусу імунодефіциту людини 1-го типу (ВІЛ1, групи М та О)

HIV Ag Confirmatory Test Підтвердження з ВІЛ-1 р24-антигену

HIV Combi PT* (включаючи групу 0) Скринінг на антитіла до ВІЛ-1, ВІЛ-2 та ВІЛ-1 р24-антигену (з попередньоарительной обробкою зразка)

Rubella IgG* IgG-антитіла до вірусу краснухи

Rubella IgM* IgM-антитіла до вірусу краснухи

Toxo IgG*

IgG-антитіла до токсоплазми

Toxo IgM*

IgM-антитіла до токсоплазми

Toxo IgG Avidity* Авідність Toxo IgG-антитіл

CMV IgG*

IgG-антитіла до цитомегаловірусу

CMV IgM*

IgМ-антитіла до цитомегаловірусу

CMV IgG* Avidity Авидність IgG-антитіл до ЦМВ

HSV-1 IgG*

IgG-антитіла до ВПГ 1-го типу

HSV-2 IgG*

IgG-антитіла до ВПГ 2-го типу

Syphilis* Сумарні антитіла до Treponema pallidum

SSdwLab Software (single-userlicense) Програма для розрахунку ризику синдрому Дауна у плода, моноліцензійна

Діагностика порушень зростання

hGH Гормон росту людини

Діагностика ревматоїдного артриту

Діагностика алергічних станів

Діагностика порушень функції паращитовидної

Платформа модульна для біохімічного та імунохімічного аналізу "Кобас C311" (Cobas C311)


Cobas C311 


Висока продуктивність

Доступно більше 100 тестів та аплікацій

Передбачуваний термін виконання аналізу

 Інтелектуальна робота із зразками

 108 позицій для зразків з безперервним довільним доступом та гнучкими налаштуваннями пріоритету STAT1

Автоматичне визначення якості зразка

Можливості автоматичного розведення та повторного дослідження зразка

 Оригінальна концепція реагентів

 Необхідну інформацію закодовано у штрих-коді на упаковці cobas c pack

Жодної підготовки або змішування не потрібно

Економічне використання за рахунок високої стабільності реагентів та зручною для потоків лабораторії кількістю тестів в одній упаковці

 Висока надійність системи

 Висока надійність системи заснована на 35-річному досвіді

Комплексне навчання та підтримка з боку всіх підрозділів Рош

Автоматизовані функції обслуговування 

Характеристики продукту

Можливості тестування Клінічна біохімія, ISE, HbA1c (вимір у цільній крові)

Продуктивність До 300 тестів/год тільки для фотометричних досліджень 480 тестів/год тільки для тестів ISE

Зразки Сироватка, плазма, цільна кров, сеча, спинномозкова рідина (CSF), супернатант (гемолізат) Автоматичний повтор дослідження та розведення зразка Безперервне завантаження зразків під час роботи

Перевірка якості зразка Безконтактне ультразвукове перемішування Визначення 3 сироваткових індексів (ліпемія, гемоліз, іктеричність) Детекція згустку у зразку

      

Реагенти До 45 реагентів (42 касети та 3 канали для ISE) Штрих-кодовані упаковки з реагентами cobas c

ПЕРЕЛІК ТЕСТІВ

Субстрати:

 Альбумін

Амоній

Бікарбонат

Білірубін прямий

Білірубін загальний

Кальцій

Холестерин

ЛПВЩ

ЛПНЩ

Креатинін ензиматичний

Креатінін Яффе

Фруктозамін

Глюкоза

Залізо

Лактат

Магній

Фосфор

Загальний білок (сеча, СМР)

Тригліцериди

НЖСС

Сечовина

Сечова кислота

Етанол

Гомоцистеїн

Літій

Ферменти:

Кисла фосфатаза

Лужна фосфатаза

АЛТ (з активацією піридоксальфосфатом)

Альфа-амілаза

Панкреатична амілаза

АСТ (з активацією піридоксальфосфатом)

Холінестераза

КФК

КФК-MB

ГМТ

ЛДГ

Ліпаза

Специфічні білки:

 A-1-кислий глікопротеїн

A-1-антитрипсин

A-1-мікроглобулін (у сечі)

Альбумін (у сечі)

Аполіпротеїн A 1

Аполіпротеїн B

Антистрептолізин-О

β2-мікроглобулін

C3

C4

C-реактивний білок

C-реактивний білок вч.

Феррітін

Гаптоглобін

HbA1c (цільна кров та гемолізат)

Гомоцистеїн

Церулоплазмін

IgA

IgG

IgM

Міоглобін

Преальбумін

Ревматоїдні фактори

Розчинні рецептори трансферину

Трансферін

Електроліти:

 Хлор

Калій

Натрій

Інші тести:

 Антитромбін III

Д-дімер

Аналізатор гематологічний Sysmex XS-500i


Виробник: Sysmex, Сісмекс (Японія)

Детальний опис товару

Це найменший гематологічний 5 DIFF аналізатор, який дозволяє диференціювати лейкоцити на 5 популяцій, використовуючи лише 20 мкл цільної або капілярної крові незалежно від обраного режиму забору проби. Рекомендований для використання в педіатрії, перинатальних центрах, для онкологічних та гематологічних клінік, лікарень широкого профілю та поліклінік.

XS-500i це

Флуоресцентна проточна цитометрія для високоякісного аналізу

Достовірні результати навіть через 48 годин після взяття крові

Фіксація 3 сигналів для кожної частки

Диференціація лейкоцитів та надійний 5 Diff аналіз навіть за наявності у зразку RBC, стійких до лізису

Визначення незрілих гранулоцитів – індикатора інфекцій

Надійні результати визначення гемоглобіну у разі вираженої ліпімії та лейкоцитозу

Невеликий об'єм проби, що аспірується (20 мкл)

Функція аналізу в закритому режимі та пробовідбірник

Безшумна робота приладу (вбудований компресорний блок)

Компактна, готова до використання система, яка потребує мінімального обслуговування

Інтеграція в будь-яку ЛИС

Простий інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс російською мовою

Мінімальне обслуговування

Вимірювані параметри

Діагностичні • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » » » BASO% • NEUT# • LYMPH# • MONO# • EO# • BASO#

Дослідницькі ••• IG% • IG# • Other% • Other#

Ампліфікатор Real-time CFX96 Touch• Ампліфікатор Real-Time CFX96 Touch - флагманський високошвидкісний прилад для проведення ПЛР у реальному часі виробництва компанії Bio-Rad. Запатентована конструкція полегшеного термоблока та унікальна оптична система 6-канальної детекції забезпечують безпрецедентно високу швидкість та зручність роботи на приладі та по праву гарантують CFX96 Touch лідируюче місце як у наукових лабораторіях, так і на ринку ПЛР-діагностики.

Переваги:

Заводське калібрування оптики дозволяє негайно приступити до виконання експериментів;

Запатентована технологія оптичної системи "човник" дозволяє зчитувати інформацію з кожної окремої лунки з високою точністю і без перехресних перешкод, забезпечуючи оптимальні кількісні результати;

Кришка з автоматичним регулюванням висоти дозволяє проводити ПЛР без використання мінеральної олії;

визначення оптимальних параметрів реакції завдяки функції температурного градієнта;

Швидке та зручне керування за допомогою великого сенсорного дисплея, обробка даних на комп'ютері за допомогою програмного забезпечення CFX Manager;

Можливість використання технології диполь-дипольного (флуоресцентного резонансного) перенесення енергії FRET;

Додаткове програмне забезпечення Precision Melt Analysis дозволяє розподіляти зразки генотипів на підставі аналізу кривих плавлення нуклеїнових кислот з високою роздільною здатністю;

Безліч адаптованих тест-систем різних виробників;

Ампліфікатор CFX96 Touch зареєстрований на території України та внесений до Державного реєстру виробів медичного призначення та медичної техніки, а також до Державного реєстру засобів вимірювань. Повірка CFX96 Touch може бути замовлена ​​окремо.